نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفند سال 99 1400/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن سال 99 1399/12/06
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/08-ساعت 9-تصویب صورتهای مالی 1399/11/07
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1399 1399/11/07
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1399 1399/11/07
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 دی ماه 1399 1399/11/07
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1399 1399/10/10
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1399 1399/09/15
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 آبان ماه 1399 1399/09/04
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399.06.31(حسابرسی شده) 1399/08/18
صورت های مالی سالانه منتهی به 1399.06.31 (حسابرسی شده) 1399/08/18
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 مهرماه 1399 1399/08/07
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399.06.31(حسابرسی نشده) 1399/07/28
صورت های مالی سالانه منتهی به 1399.06.31 (حسابرسی نشده) 1399/07/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریورماه 1399 1399/07/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 1399 1399/06/05
صورت پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیرماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 99/03/31 1399/04/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 99/03/31 1399/04/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31اردیبهشت 1399 1399/03/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/12/29 1399/02/21
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/12/29 1399/02/21
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/12/29 1399/02/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/12/29 1399/02/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 99/12/29 1399/02/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 99/12/29 1399/02/01
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/01/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/06
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1398- حسابرسی نشده 1398/10/25
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398- حسابرسی شده 1398/10/22
صورت های مالی سالیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398- حسابرسی شده 1398/10/22
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398- حسابرسی نشده 1398/09/30
صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398- حسابرسی نشده 1398/09/30
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/08
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398- حسابرسی نشده 1398/04/29
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398- حسابرسی نشده 1398/04/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی شده 1398/02/25
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی شده 1398/02/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی نشده 1398/02/08
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی نشده 1398/02/08
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 1398/01/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 1397/12/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/10
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397- حسابرسی نشده 1397/10/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/10/26
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1397- اصلاحیه 1397/10/09
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 1397/09/07
صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/08/15
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/15
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق اندیشه فردا منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/09
صورت های مالی سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/07/28
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 97/04/31 1397/05/10
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/04/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 ارديبهشت ماه 1397 1397/03/10
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري انديشه فردا(حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/01/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 1396/12/14
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/11/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/30
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد سه ماهه برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 1396/09/11
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 1396/09/11
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري انديشه فردا 1396/08/01
صورت مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري انديشه فردا 1396/08/01
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
صورت مالی 9ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 95/12/30 1396/02/19
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 95/12/30 1396/02/19
صورتهای مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/30
گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 95/12/30 1396/01/30
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/12/1395 1396/01/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/12/1395 1396/01/30
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر 1395 (اصلاحیه) 1395/10/26
گزارش عملکرد سه ماهه آذر 95 1395/10/23
صورتهای مالی سه ماهه آذر95 1395/10/23
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/16
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/16
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1395 1395/07/26
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1395 1395/07/26
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/26
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/26
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 941229 1395/03/30
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 94 - حسابرسی شده 1395/03/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/01/30
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/01/30
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر 1394 1394/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/29
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1394 1394/09/02
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/25
صورت های مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 حسابرسی شده 1394/05/11
صورت های مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 حسابرسی شده 1394/05/11
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/29
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/29
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1393 1394/03/31
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/03/04
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد 1393 - اصلاحی 1394/02/27
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1393 1393/10/30
صورت های مالی منتهی به 30 آذر 1393 1393/10/29
گزارش عملکرد منتهی به 30آذر 1393 1393/10/29
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1392 1393/08/24
صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1393 1393/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه تابستان منتهی به دوره 31/06/1393 1393/07/09
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/29
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1393 1393/04/08
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 92 1393/02/03
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 92 1393/02/03
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 92 1392/12/12
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 92 1392/10/16
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 92 1392/09/24
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 92 1392/08/29
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 92 1392/08/28