نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع ساعت 9:00 مورخ 19 اسفند ماه 1399 - تغییر متولی 1399/12/26
تاییدیه سازمان  و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/19-ساعت 10 / تغییر حق الزحمه حسابرس 1399/12/25
اسامی حاضرین در مجمع 19 اسفند ماه 1399 ساعت 10 1399/12/19
اسامی حاضرین در مجمع 19 اسفند ماه 1399 ساعت 9 1399/12/19
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت10 / افزایش کارمزد حسابرس 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 9 / تغییر رکن متولی صندوق 1399/12/09
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/20-ساعت 9 / تمدید فعالیت صندوق 1399/12/09
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/08-ساعت 10 (تصویب اساسنامه جدید) 1399/11/29
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/08-ساعت 11 (تصویب امیدنامه جدید) 1399/11/25
اسامی حاضرین در مجمع 20 بهمن ماه 1399 ساعت 9 1399/11/20
آگهی دعوت به مجمع روز دوشنبه20 بهمن ماه 1399 ساعت 9 1399/11/18
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/08-ساعت 9-تصویب صورتهای مالی 1399/11/13
اسامی حاضرین در مجمع 8 آذرماه 1399 ساعت 11 1399/09/08
اسامی حاضرین در مجمع 8 آذرماه 1399 ساعت 10 1399/09/08
اسامی حاضرین در مجمع 8 آذرماه 1399 ساعت 9 1399/09/08
آگهی دعوت به مجمع روز شنبه 8 آذرماه1399 ساعت 11 1399/08/28
آگهی دعوت به مجمع روز شنبه 8 آذرماه1399 ساعت 10 1399/08/28
آگهی دعوت به مجمع روز شنبه 8 آذرماه1399 ساعت 9 1399/08/28
صورتجلسه ساعت 9 مورخ 6آبان ماه 1399 و تایید سازمان 1399/08/25
نامه ارسال سازمان و صورتجلسه ساعت 10 مجمع مورخ 6 آبان 1399 1399/08/18
تایید سازمان و صورتجلسه ساعت 9 مجمع مورخ 6 آبان 1399 1399/08/18
لیست حاضرین در مجمع 6 آبان ماه 1399 ساعت 10 1399/08/06
لیست حاضرین در مجمع 6 آبان ماه 1399 ساعت 9 1399/08/06
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 6 آبان ماه 1399 ساعت10 1399/07/27
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 6 آبان ماه 1399 ساعت9 1399/07/27
لغو مجامع ساعت 9 و 10 مورخ 1399/05/21 1399/05/20
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت10 1399/05/12
آگهی دعوت به مجمع روز سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 ساعت 9 1399/05/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 99/04/28 1399/05/04
لیست حاضرین در مجمع 28تیرماه 1399 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع روز شنبه 28 تیرماه 1399 ساعت9 1399/04/18
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/01/30 1399/01/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/30 ساعت 09:00 1399/01/19
تایید سازمان در خصوص صورتجلسه صاحبان امضا مورخ 1398/12/06 1399/01/17
تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1398/12/25 1399/01/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1398/12/25 ساعت9:00 1398/12/26
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع مورخ 98/12/06 1398/12/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ1398/12/25 ساعت 09:00 1398/12/25
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/06 ساعت 10:00 1398/12/06
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1398/12/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1398/12/06 ساعت10:00 1398/11/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/11/23 ساعت 09:00 1398/11/23
لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1398/11/23 ساعت 10 1398/11/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1398/11/23 ساعت 9 و ساعت 10 1398/11/21
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1398/08/04- تمدید فعالیت صندوق 1398/08/29
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9 1398/08/18
تائید سازمان بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9- تمدید فعالیت صندوق 1398/08/18
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/08/04ساعت 9:00 1398/08/04
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مورخ 98/07/01- تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/07/10
صورت جلسه تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/07/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8 1398/03/22
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/31ساعت 8:00 1398/03/21
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8:00 1398/02/31
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/12/11- تغییر متولی صندوق 1398/02/07
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 12 1398/01/10
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 11 1398/01/10
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00 1397/12/19
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00- تغییر متولی صندوق 1397/12/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00 1397/12/11
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 12:00 1397/11/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 12 1397/11/03
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 11:00 1397/11/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 11 1397/11/03
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/10 صندوق اندیشه فردا 1397/10/10
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/11ساعت 11:00 1397/09/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/11 ساعت 11:00 1397/09/24
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/11 ساعت 11 1397/09/11
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/17ساعت 11:00 1397/09/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/17 ساعت 11:00 1397/09/03
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/17 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1397/07/17
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/04/24- تغییرات ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/07/17
آگهی ثبتی مجمع مورخ 96/10/03 - تصویب ترازنامه و تغییرات مفاد اساسنامه 1397/07/17
آگهی ثبتی مجمع مورخ 96/10/03 صندوق اندیشه فردا- تغییر مدیر ثبت 1397/07/17
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/24 ساعت 8:00 1397/05/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/24 ساعت 9:00 1397/05/01
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/24ساعت 8:00 1397/05/01
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/24ساعت 9:00 1397/05/01
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1397/04/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/19ساعت 10:00 1397/04/04
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/19 ساعت 10:00 1397/04/04
تشکیل مجمع مورخ 1397/02/19 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1397/02/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/02/19 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1397/02/19
دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 10:00 1397/02/08
تائیدیه صورت جلسه مجمع مورخ 96/10/03 ساعت 10:30 صندوق اندیشه فردا 1396/12/12
اندیشه فردا 03.10.96.اساسنامه ای 1396/11/28
اندیشه فردا 03.10.96 امیدنامه ای 1396/11/28
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/06/15 1396/11/21
تاییدیه مجمع مورخ 96-10-03 1396/11/11
تاییدیه مجمع مورخ 96-10-03.. 1396/11/11
آگهی مجمع 1396/11/10
اسامی حاضرین در جلسه صندوق اندیشه فردا 1396/10/03
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/15 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1396/08/14
صورتجلسه مجمع صندوق اندیشه فردا به تاریخ 1396.04.28 1396/07/04
مجمع مورخ 1396.06.15 صندوق اندیشه فردا 1396/07/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/06/15 1396/06/15
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/28 صندوق اندیشه فردا 1396/05/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق اندیشه فردا در تاریخ 1396/04/28 1396/04/28
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 06/09/95 بعد از تایید متولی 1395/11/02
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 95/09/06 (تغییرات اساسنامه) 1395/10/20
لیست حاضرین در مجمع عمومی سالانه مورخ 06/09/1395 1395/09/06
تاییدیه تمدید فعالیت و صورتجلسه مورخ 27/02/95 1395/06/02
تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق 1395/06/01
صورتجلسات مجمع صندوق مورخ 27/02/95 (قبل از تایید سازمان) 1395/05/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1395/02/27 1395/02/27
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 مورخ 24/09/1394 1394/12/19
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 1394/11/12
صورتجلسه مجمع فوق العاده تغییرات امیدنامه مورخ 94/09/24 1394/11/07
اسامی حاضرین در مجمع عادی سالیانه و مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ 24/09/1394 1394/09/24
صورتجلسه مجمع فوق العاده تغییر اساسنامه مورخ 13940701 1394/07/15
صورتجلسه مجمع فوق العاده تغییر امیدنامه مورخ 01/07/1394 1394/07/15
روزنامه رسمی مورخ 29/06/1394 1394/06/30
صورتجلسه تصویب صورت های مالی مورخ 02/04/1394 (تایید شده توسط سازمان بورس) 1394/05/03
صورتجلسه تصویب صورت های مالی مورخ 02/04/1394 1394/04/13
لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1394/04/02 1394/04/09
صورتجلسه مورخ 05/12/1393 1394/03/31
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1393/11/06 1394/02/27
صورتجلسه مجمع عادی سالیانه 1394/02/16
صورتجلسه تغییرات اساسنامه و امیدنامه 1394/02/15
آگهی تغییرات صندوق اندیشه فردا 1393/03/26
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق 1393/02/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق.. 1392/12/28
صورتجلسه مجمع موسس صندوق 1392/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق- امکان خرید از بازار دوم فرابورس ایران 1392/07/29