نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9 1398/08/04
دعوت به مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9:00 1398/07/30
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/07/10
تشکیل مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8:00 1398/02/31
دعوت به مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8:00 1398/02/21
تشکیل مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8 1397/12/11
دعوت به مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00 1397/11/30
تشکیل مجمع مورخ 1397/10/10 ساعت 11 1397/10/10
دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ 1397/10/10ساعت 11:00 1397/09/28
تشکیل مجمع مورخ 1397/09/11ساعت 11:00 1397/09/11
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/09/11ساعت 11:00 1397/08/30
تشکیل مجمع مورخ 1397/07/17ساعت 11:00 1397/07/17
کنسل شدن مجمع مورخ 97/07/08 صندوق اندیشه فردا و اعلام تاریخ مجمع جدید 1397/07/07
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/07/08ساعت 11:00 1397/06/31
تائید صدور و ابطال واحدها در روز ثبت درخواست 1397/06/31
توقف ثبت درخواست صدور تا اطلاع ثانوی 1397/06/27
تشکیل مجمع مورخ 1397/04/24صندوق اندیشه فردا 1397/04/24
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 97/04/24ساعت 08:00 1397/04/16
تشکیل مجمع مورخ 1397/02/19 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1397/02/19
دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 10:00 1397/02/08
تشکیل مجمع اندیشه فردا 1396/10/03
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1396 ساعت 10 1396/09/18
آغاز مجدد صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندیشه فردا 1396/07/25
چاپ اطلاعات مجمع مورخ 1396/06/12 در روزنامه فرصت امروز 1396/06/15
متوقف شدن ثبت درخواست صدور تا اطلاع ثانوی 1396/06/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1396/06/06
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا مورخ 1396/04/28 1396/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا مورخ 1396/04/28 1396/04/17
تشکیل جلسه مجمع سالیانه منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥ 1395/09/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا مورخ ١٣٩٥/٠٩/٠٦ 1395/08/25
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/06/01
تغییر نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق 1395/06/01
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فرداجهت تمدید فعالیت صندوق 1395/02/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا مورخ ١٣٩٥/٠٢/٢٧ 1395/02/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1394/09/08
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1394/09/08
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری اندیشه فرداجهت تغییر اساسنامه 1394/07/15
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1394/07/15
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1394/06/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1394/03/20
افزایش سود پیش بینی شده ٢٢ درصدی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی 1394/02/09
سود اسفند ماه ١٣٩٣ 1394/01/22
ارتباط با صندوق 1393/12/24
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ٠٥/١٢/٩٣ 1393/11/28
پرداخت یک روزه مبالغ بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری 1393/11/19
حذف کامل کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1393/11/18
افزایش بازده پیش بینی شده ٢٢ درصدی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی 1393/11/18
پرداخت سود ماهانه به جای پرداخت سود در پایان هر سه ماه 1393/11/18
آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا 1393/10/21
سود دوره تابستان ١٣٩٣ 1393/08/22
سود دوره بهار ١٣٩٣ 1393/06/10
تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق 1393/06/10
سود دوره زمستان ١٣٩٢ 1393/06/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک انديشه فردا 1393/01/10
پرداخت سود دوره ای پاییز ٩٢ 1392/10/16
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 1392/07/29
توزیع سود صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی 1392/07/29
تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1392/04/26
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا 1392/04/18
صدور مجوز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا 1392/04/16