نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع اندیشه فردا

مجمع صندوق مورخ 1396/10/03در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان جهت تغییر نحوه شناسایی هزینه های نرم افزار و صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق و سایر موارد تشکیل شد.