نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 10:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/19ساعت 10:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان بلوچستان ، کوچه البرز ، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1.تغییر و افزایش هزینه های قابل پرداخت، موضوع بند 10-3 امیدنامه صندوق
2.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.