نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1397/02/19 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا

مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا با دستور جلسه اصلاح مفاد بند 10-3 امیدنامه مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق و سایر موارد راس ساعت 10 در محل صندوق تشکیل گردید.