نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 97/04/24ساعت 08:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 راس ساعت 08:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1) تغییر تبصره 1 ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق
2) افزایش هزینه های مجمع، موضوع ماده 10-3 امیدنامه صندوق
3) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.