نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1397/04/24صندوق اندیشه فردا

جلسه مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا با موضوع تغییر تبصره 1 ماده 17 و 19 اساسنامه و افزایش هزینه های مجمع، موضوع بند 10-3 امیدنامه، راس ساعت 08:00 در محل صندوق تشکیل گردید.