نصب همراه صندوق fundMobileApp

تائید صدور و ابطال واحدها در روز ثبت درخواست

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند:

پیرو تائیدیه شماره 122/37374 مورخ 97/04/31 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 97/06/31 مفاد ماده 17 و 19 اساسنامه مبنی برتائید صدور و ابطال واحدهای صندوق در "پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست"،  به تائید  "در پایان روز ارائه درخواست" تغییر یافت.