نصب همراه صندوق fundMobileApp

کنسل شدن مجمع مورخ 97/07/08 صندوق اندیشه فردا و اعلام تاریخ مجمع جدید

به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق می رساند، با توجه به عدم امکان حضور نماینده سهامدار عمده در مجمع مورخ 1397/07/08 ، مجمع مذکور کان لم یکن گردیده و به روز سه شنبه مورخ 97/07/17 ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با همان دستور جلسه موکول می گردد.