نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1397/07/17ساعت 11:00

جلسه مجمع مورخ 97/07/17 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا با دستور جلسه  تصمیم گیری درخصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق، تعیین ارکان و نماینده امور محوله آنها و سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد، رأس ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تشکیل گردید.