نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/09/11ساعت 11:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/09/11ساعت 11:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه ب شرح زیر می باشد:

1.       تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397

2.       تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

3.       کاهش حداقل واحدهای صندوق از 500,000 به 100,000 واحد موضوع ماده 11 امیدنامه

4.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.