نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1397/09/11ساعت 11:00

جلسه مجمع مورخ 1397/09/11 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا با دستور جلسه تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/06/31، تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، افزودن یک بند به ماده 28 اساسنامه (اختیارات مجمع) مطابق ابلاغیه 12020106 راس ساعت 11:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تشکیل گردید.