نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا دعوت می گردد در جلسه مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8:00 صندوق که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1.       تصمیم گیری درخصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

2.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.