نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 8

جلسه مجمع مورخ 1397/12/11صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق رأس ساعت 8:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تشکیل گردید.