نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روزسه شنبه مورخ 1398/02/31 ساعت 08:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

1.       اصلاح مفاد بند 10-3 امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

2.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.