نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1398/02/31 ساعت 8:00

جلسه مجمع مورخ 1398/02/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا با دستور جلسه اصلاح و تغییر مفاد 10-3 امیدنامه مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق راس ساعت 8:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تشکیل گردید.