نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق

مطابق با صورتجلسه مورخ 1398/07/01 شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا و پیرو تائیدیه شماره 122/54745 مورخ 1398/07/09 سازمان بورس و اوراق بهادار صاحبان امضای مجاز صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:

1) آقای احمد پویان فر

2) آقای هادی جمالیان

3) آقای مصطفی بختیاری