نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز شنبه مورخ 1398/08/04 ساعت 09:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

1.      تصمیم گیری درخصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

2.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.