نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع مورخ 1398/08/04 ساعت 9

جلسه مجمع مورخ 1398/08/04صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص تمدید دوره فعالیت صندوق راس ساعت 9:00 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تشکیل گردید.