نصب همراه صندوق fundMobileApp

توزیع سود صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه فردا از انواع صندوق‌های با درآمد ثابت است که عمده دارایی‌های خود را در اواراق با درآمد ثابت و بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و در پایان هر فصل از سال شمسی (پایان فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان) سود حاصل از سرمایه‌گذاری در آن فصل را  بین سرمایه‌گذاران  خود توزیع می‌کند.