نصب همراه صندوق fundMobileApp

امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا می رساند، با توجه به برگزاری مجمع  ٠٢ /٠٧/ ١٣٩٢، صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید.