نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق میرساند مدیران سرمایه گذاری صندوق تغییر یافته و اسامی افراد جایگزین در زمان مقرر در تارنمای صندوق قابل مشاهده خواهد بود.