نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره تابستان ١٣٩٣

اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک اندیشه فردا مي رساند سود دوه تابستان برای دوره سه ماهه منتهی به سی و یک شهریور به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.