نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا

بدين وسيله از کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمايه گذاری مشترک انديشه فردا دعوت
۱۳۹۳ ساعت ١٠:٠٠در محل شرکت مشاور سرمايه گذاری ارزش پرداز آريان به /١١/ می گردد تا روز دوشنبه ٦
آدرس تهران – شهرک غرب- بلوار دادمان- روبروی بيمارستان آتيه- پلاک ٤۳ به منظور حضور در مجمع صندوق
سرمايه گذاری مشترک انديشه فردا حضور يابند.
لازم به ذکر است که نماينده اشخاص حقوقی دارنده واحدهای ممتاز می بايست معرفی نامه ارايه نمايند.