نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود ماهانه به جای پرداخت سود در پایان هر سه ماه

جلسه  مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا ثبت شده به شماره ٣٢٣٧٥ نزد مرجع ثبت  شرکت ها و ثبت شده به شماره ١١١٦٨نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ١١ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١١/١٣٩٣  با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ٤٣ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

در خصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران در پایان هر ماه، از تاریخ ٠٧/١١/١٣٩٣ در کلیه متون ماده ٣ امیدنامه صندوق، عبارت   "پایان هر فصل"   به پایان   "هر ماه "  تغییر یافت.