نصب همراه صندوق fundMobileApp

حذف کامل کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جلسه  مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا ثبت شده به شماره  ٣٢٣٧٥ نزد مرجع ثبت  شرکت ها و ثبت شده به شماره ١١١٦٨ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ١١ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١١/١٣٩٣  با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ٤٣ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

از تاریخ ٠٧/١١/١٣٩٣ ماده ١٠-٤ امیدنامه در خصوص هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قبلی:

- کارمزد صدور : ندارد

- کارمزد ابطال :

الف) بخش ثابت: مبلغ ٢٠،٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:
ب-١)  ٥% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب-٢)  ٤% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب-٣)  ٣% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب-٤)  ٢% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠ روز و برابر یا کمتر از ٦٠ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب-٥)  ١% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٦٠ روز و برابر یا کمتر از ٩٠ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه¬گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

بند جدید :

- کارمزد صدور: ندارد

- کارمزد ابطال :

الف) بخش ثابت: ندارد

ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:
به واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده که قبل از پایان ١٠ روز از تاریخ خرید، ابطال شوند هیچ گونه    مابه التفاوتی نسبت به نرخ صدور تعلق نخواهد گرفت به عبارت دیگر در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری قبل از ده روز، نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری برابر با نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده می باشد).