نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت یک روزه مبالغ بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

جلسه  مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا ثبت شده به شماره ٣٢٣٧٥ نزد مرجع ثبت  شرکت ها و ثبت شده به شماره ١١١٦٨ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ١١ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١١/١٣٩٣  با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ٤٣ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:


١- در راستای رضایت هرچه بیشتر دارندگان واحد های سرمایه گذاری،شرکت ارزش پرداز آریان موظف گردید حتی الامکان برای سرمایه گذارانی که از تاریخ ٠٩/١١/١٣٩٣ اقدام به خرید واحد های این صندوق مینمایند، در صورت ابطال واحدهایشان تا ساعت ١٤ هر روز، مبالغ مربوط به این ابطال ها در همان روز به سرمایه گذاران مربوطه پرداخت گردد.