نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود اسفند ماه ١٣٩٣

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترک اندیشه فردا مي رساند سود منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٣ در دو مرحله واریز گردیده است . 
سود ٢٧ روزه در تاریخ ٢٩ اسفند و سود روزهای ٢٨ و ٢٩ اسفند در تاریخ ٥ فروردین ١٣٩٤ واریز گردیده است.