نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سود پیش بینی شده ٢٢ درصدی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی

جلسه  مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا ثبت شده به شماره ٣٢٣٧٥ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ١١١٦٨ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ١١ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١١/١٣٩٣  با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ٤٣ تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

از تاریخ ٠٧/١١/١٣٩٣ سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی این صندوق، از ٢٠% به ٢٢% افزایش یافت.