نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٣این صندوق که در روز سه شنبه مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٤ ساعت ١٠ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ٤٣ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
لازم به ذکر است که نماینده اشخاص حقوقی دارنده واحدهای ممتاز می بایست معرفی نامه ارائه نمایند.