نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٥ در هزار (٠,٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهامو حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 5 در هزار (0.005) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (0.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار(0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه یک در هزار (0.001) ار ارزش دارایی های صندوق که حداقل 1 و حداکثر 10 میلیون ریال *
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار ( ٠.٠٠١) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد**
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براین که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : 1- 470.000.000 ريال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9.000 ريال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری ) در هر سال 3- 2.000 ريال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30،000 ریال از 30،000 ریال تا 50،000یال بالای 50،000 ریال ضریب 0/00005 0/00003 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال به واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده که قبل از پایان ١٠ روز از تاریخ خرید،ابطال شوند هیچ گونه مابه التفاوتی نسبت به نرخ صدور تعلق نخواهد گرفت. به عبارت دیگر در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری قبل از ده روز،نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری برابر با نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود مدیر