نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

1) ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد پیگیری و احراز هویت در دفاتر پیشخوان 2 ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه در دفاتر پیشخوان 3 ) واریز به حساب بانکی صندوق 4 ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری از مدیریت صندوق به درخواست سرمایه گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

ثبت و تایید درخواست ابطال به صورت اینترنتی می باشد.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز نمایید.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 دی کوی نصر 0105123176007 IR۴۳ ۰۶۶۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۵۱۲۳ ۱۷۶۰ ۰۷