بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزاری بانک پاسارگاد به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به همراه توضیحات