نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تأمین مسکن گروه مالی بانک پاسارگاد 30,000 %75.00
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 10,000 %25.00