نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی کوی نصر(گیشا)- خیابان بلوچستان- خیابان البرز- پلاک 9 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی(آیکو) 1 کوی نصر(گیشا)- خیابان بلوچستان- خیابان البرز- پلاک 9 88231405-06