نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه فردا در تاریخ 1392/04/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1398/10/15/ اعمال تغییرات بخشنامه 12010065
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/12/11 بابت تغییر متولی صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/10/10 بابت تغییر حسابرس صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/10/10 بابت افزودن بند تغییر نوع و ساختار صندوق به اختیارات مجمع
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/04/24 بابت تغییر تبصره 1 ماده 17 و 19
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع 06/09/95 بعد از تایید سازمان
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ95/09/06
تغییرات اساسنامه صورتجلسه مورخ 96/10/03
تغییرات اساسنامه 2 مجمع مورخ 1395/09/06
تغییر اساسنامه صورتجلسه مورخ 96/04/28(تغییر آدرس صندوق)
اساسنامه قدیم
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا
اساسنامه جدید