بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 428,296 3.84 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 7,096,268 63.61 699,851 99.38 708,721 99.13 714,940 99.48
سپرده بانکی 10,234,457 91.74 2,934 0.42 3,873 0.54 2,490 0.35
وجه نقد 19,261 0.17 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,622,520 -59.36 1,421 0.2 2,337 0.33 1,222 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 428,027 3.84 0 0 0 0 0 0