بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 410,093 3.76 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 6,825,134 62.62 712,875 98.92 715,888 98.16 372,043 50.42
سپرده بانکی 9,982,553 91.59 2,359 0.33 925 0.13 926 0.13
وجه نقد 18,443 0.17 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,337,198 -58.14 5,442 0.76 12,491 1.71 364,905 49.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 409,835 3.76 0 0 0 0 0 0