بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 401,024 3.73 3,411 0.47 10,020 1.34 24,491 3.22
اوراق مشارکت 6,683,661 62.09 680,028 92.75 601,394 80.22 411,071 54
سپرده بانکی 9,851,456 91.52 38,212 5.21 107,639 14.36 51,142 6.72
وجه نقد 18,023 0.17 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -6,190,011 -57.51 11,555 1.58 30,638 4.09 274,511 36.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 400,772 3.72 3,411 0.47 10,020 1.34 24,491 3.22