نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 352,916 3.72 547,243 4.59 733,620 7.14 766,302 7.88
اوراق مشارکت 5,446,885 57.45 8,663,354 72.69 8,656,878 84.21 8,494,068 87.35
سپرده بانکی 8,026,995 84.66 2,576,680 21.62 798,532 7.77 466,524 4.8
وجه نقد 55,674 0.59 102,276 0.86 74,282 0.72 2,370 0.02
واحد صندوق 5,618 0.06 6,733 0.06 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,406,907 -46.48 21,892 0.18 16,232 0.16 -4,707 -0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 336,360 3.55 431,040 3.62 516,314 5.02 537,379 5.53